Uknjižba stana i nepokretnosti

Naša advokataska kancelarija, odnosno Advokati putem eŠaltera mogu za Vas podneti sledeće
zahteve u katastar nepokretnosti:
– promena imaoca prava na nepokretnosti (uknjižbu stana, parcele….),
– promena vrste prava – konverzija, 
– upis drugih stvarnih i obligacionih prava,
– predbeležba objekta u izgradnji.
– upis hipoteke, brisanje hipoteke, upis zabeležbe, brisanje zabeležbi, brisanje drugih
stvarnih i obligacionih prava i dr.

Zašto je potrebno uknjižiti
stan/nepokretnost ?

Preporuka naše kancelarije radi pravne sigurnosti, budućeg prometa, kao i lakšeg sprovođenja
ostavinskih postupaka i sl, da za sve ugovore koju su zaključeni do 2018. godine, a koji nisu
evidentirani, odnosno sprovedeni u Katastru nepokretnosti, gde vlasnik nepokretnosti koji nije
upisan u katastar,putem lica koja imaju mogućnost podnošenja gore pomenutih zahteva isti I
podnese.
Često se dešava da faktički vlasnik stana/nepokretnosti nije ujedno i formalni, odnosno da nije
upisan kao vlasnik stana/neokretnosti u nadležni katastar. Samim tim on nije ni “vidljiv” za
druga lica, kao i za učesnike u mogućim pravnim poslovima koji se tiču predmetnog stana, te je
stoga potrebno što pre podneti zahtev promenu imaoca prava na nepokretnosti čime se
sprečava mogućnost zloupotrebe i nanošenja eventualne štete, tzv “duple prodaje”.
Za upis prava svojine na stanu/nepokretnosti potrebno je dostaviti urednu dokumentaciju I to
najčešće ugovor o kupoprodajji, potvrdu o isplati kupoprodajne cene sa clausula intabulandi,
ličnu kartu vlasnika i dr.
U slučaju da ugovor koji predstavlja pravni osnov za upis nepokretnosti nije overen ili ne sadrži
sve podatke koji su neophodni za upis, potrebno je overiti Aneks ugovora. Međutim, ukoliko to
nije moguće učiniti (na primer, prethodni vlasnik nepokretnosti je preminuo ili ga nije moguće
pronaći) nužno je pokrenuti sudski postupak kako bi se utvrdilo da je podnosilac zahteva za upis
nekretnine u Katastar, zaista vlasnik te nepokretnosti.

Ko je u obavezi da plati taksu prilikom podnošenja zahteva za upis ?

Obveznik plaćanja takse za upis u katastar nepokretnosti po službenoj dužnosti je lice u čiju
korist se vrši upis, dok je za upis u katastar nepokretnosti po zahtevu stranke obveznik
 podnosilac zahteva.

Koji je rok za odlučivanje o podnetom zahtevu za upis ?

Nakon što je utvrđeno da su svi uslovi za upis nepokretnosti ispunjeni, Služba katastra
nepokretnosti je dužna da donese Rešenje u roku od 5 radnih dana, računajući od dostave
isprava koja je izvršena po službenoj dužnosti.
Ukoliko je postupak pokrenut na zahtev stranke, Služba odlučuje u roku od 15 dana od prijema
zahteva za upis.
Gore pomenuti rokovi su propisani zakonom, ali u praksi postupajuća SKN najčešće u tom roku I
ne izvrši svoju dužnost, odnosno postupanje po zahtevu. Samim podnošonjem zahteva I upisom
zabeležbe istog, stranka stiče pravnu sigurnost I sprečavanje svake dalje zloupotrebe.