Advokat za medijsko pravo

Naša advokatska kancelarija pruža sledeće pravne usluge u ovoj oblasti:

  • osnivanje i registracija medija;
  • zastupanje medija pred nadležnim regulatornim telima;
  • zastupanje u postupcima radi ispravke informacije i odgovora na informaciju;
  • zastupanje u sporovima zbog povrede zabrane govora mržnje;
  • zastupanje u sporovima zbog povrede dostojanstva ličnosti, prava na privatni život,
    odnosno prava na lični zapis;
  • zastupanje u sporovima za naknadu štete u vezi sa objavljivanjem informacije.

 

Medijsko pravo

Opšte je poznato koliko značaj imaju mediji u savremenom društvu. Oni ispunjavaju javnu
sferu i prožimaju celokupno društvo, moćno utičući na javno mnjenje. Predstavljaju jedan od
osnovnih stubova demokratije. Uverenje da demokratije nema bez slobodne štampe duboko
je ukorenjeno u teoriji i praksi demokratskih društava i datira još iz XVIII veka.

Danas je opšteprihvaćen stav da mediji, osim zakonodavne, izvršne i sudske vlati, predstavljaju četvrti
stub demokratije, jer im je uloga da kontrolišu vlast u ime javnosti. Do navedenog shvatanja
uloge medija u savremenom društvu dovela je prvenstveno informaciono-komunikaciona
tehnologija, zahvaljujući kojoj su novinarstvo i mediji postali sveprisutni činilac u društvu i
društvenim odnosima. Osim tradicionalnih medija (elektronski i štampani mediji) danas
postoje i alternativni mediji, kao što su brojni internet portali, platforme i društvene mreže.

Zakon o javnom informisanju i medijima Republike Srbije propisuje da se javno informisanje
ostvaruje putem medija. Svrha ovog zakona je da se obezbedi i zaštiti slobodno iznošenje,
primanje i razmena informacija, ideja i mišljenja putem medija, radi unapređivanja vrednosti
demokratskog društva, sprečavanja sukoba i očuvanja mira, istinitog, blagovremenog,
verodostojnog i potpunog informisanja i omogućavanja slobodnog razvoja ličnosti. Mediji su
dužni da se pridržavaju obaveza koje im ovaj zakon ustanovljava, a novinari su dužni da u
svom radu slede profesionalne i etičke principe sadržane u Kodeksu novinara Srbije, kao i da
se suprotstavljaju pritiscima da te principe prekrše.

Kodeks novinara Srbije propisuje da su sa novinarstvom nespojivi objavljivanje neosnovanih
optužbi, kleveta, glasina, kao i izmišljenih pisama ili pisama čiji autor nije poznat ili njegov
identitet nije proverljiv. Zakon o javnom informisanju i medijima obavezuje urednika i
novinara da sa pažnjom primerenom okolnostima, pri objavljivanju informacije koja sadrži
podatke o određenoj pojavi, događaju ili ličnosti proveri njeno poreklo, istinitost i potpunost.

Dostojanstvo ličnosti lica (čast, ugled, odnosno pijetet) na koje se informacija odnosi
pravno je zaštićeno. Informacija iz privatnog života, odnosno lični zapis, zapis lika i zapis
glasa, ne može se objaviti bez pristanka lica čijeg se privatnog života informacija tiče,
odnosno lica čije reči, lik, odnosno glas sadrži, ako se pri objavljivanju može zaključiti koje
je to lice.

Nažalost, u težnji za što većom gledanošću, odnosno tiražem, neretka je pojava da se mediji i
novinari ogluše o obaveze propisane Zakonom i Kodeksom, te da svojim izveštavanjem
povrede dostojanstvo ličnosti i nanesu štetu licu o kome izveštavaju, plasirajući često
neproverene informacije i dezinformacije.

Sa druge strane, dešava se i da mediji postanu
žrtve napada neistomišljenika, lica koja ne trpe kritiku ili drugačije mišljenje, posebno kada
su u pitanju informacije od javnog značaja i koje ukazuju na koruptivne poslove, zloupotrebu
službenog položaja, trgovinu uticajem i druga slična krivična dela.

U takvim situacijama
mediji i novinari postaju mete pravnih i fizičkih lica o kojima su izveštavali, i koji,
podnoseći tužbe u kojima traže neprimereno visoku naknadu nematerijalne štete zbog                                                                                                               povrede časti i ugleda, pokušavaju da zastraše te medije i posredno izvrše pritisak na njih da
u buduće o tim pojavama ne izveštavaju.

Naš je stav da advokatura, kao nezavisna profesija, ima značajnu ulogu u poštovanju i zaštiti
ljudskih prava i osnovnih sloboda, u koje svakako spadaju i pravo na slobodu mišljenja,
govora i izražavanja, kao i sloboda medija. U savremenom društvu neophodno je pronaći
balans između privatnog interesa, kao što je pravo na poštovanje dostojanstva ličnosti i prava
na privatnost sa jedne strane, i legitimnog interesa javnosti za blagovremenim, potpunim i
istinitim informisanjem.

Podržavajući potrebu za uspostavljanjem ravnoteže između ova dva
legitimna interesa, privatnog i javnog, naša advokatska kancelarija pruža pravnu pomoć kako
onim fizičkim licima čija su osnovna ljudska prava povređena neprofesionalnim
izveštavanjem, tako i medijima i novinarima koji postupaju u skladu sa svojim obavezama
propisanim Zakonom i Kodeksom, a nalaze se na meti pojedinaca i grupa o kojima
izveštavaju.