Javne nabavke

Javne nabavke su nabavke na osnovu ugovora o javnoj nabavci dobara, usluga ili radova koje
nabavlja jedan ili više javnih naručilaca od privrednih subjekata koje su ti naručioci odabrali,
bez obzira da li su dobra, usluge ili radovi namenjeni za javne svrhe. Javna nabavka je i
nabavka na osnovu ugovora o javnoj nabavci dobara, usluga ili radova koje nabavlja jedan ili
više sektorskih naručilaca od privrednih subjekata koje su ti naručioci odabrali, pod uslovom
da su dobra, usluge ili radovi namenjeni obavljanju neke od sektorskih delatnosti.

Zakonom o javnim nabavkama uređena su pravila postupka javnih nabavki koje sprovode
naručioci ili drugi subjekti u slučajevima određenim ovim zakonom, radi zaključenja ugovora
o javnoj nabavci, okvirnog sporazuma, kao i sprovođenja konkursa za dizajn.

Postupak sprovođenja javnih nabavki je strogo formalan u smislu rokova u kojima se
ponuda može dostaviti, same ponude, kao i priloga uz ponudu (dokumentacija koju je
neophodno dostaviti uz ponudu). Ukoliko Vaša ponuda nije blagovremena ili ne sadrži
sve što je neophodno da bi se po njoj postupalo, kao takva neće biti uzeta u
razmatranje, iako može biti u materijalnom/suštinskom smislu najpovoljnija. Zbog toga
treba voditi računa da prilikom sastavljanja ponude budu ispunjeni svi uslovi iz poziva
za podnošenje ponuda.

Zakon o javnim nabavkama poznaje više vrsta postupaka javnih nabavki: otvoreni postupak,
restriktivni postupak, konkurentni postupak sa pregovaranjem, konkurentni dijalog,
pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva, partnerstvo za inovacije i
pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva. Po pravilu, dodelu ugovora javni i
sektorski naručilac vrše u otvorenom ili restriktivnom postupku. Pod uslovima propisanim
Zakonom, naručioci dodelu ugovora mogu vršiti i u drugim postupcima javne nabavke, s tim
da javna naručilac ne može vršiti dodelu ugovora u pregovaračkom postupku sa
objavljivanjem javnog poziva, dok sektorski naručilac ne može u konkurentnom postupku sa
pregovorima.

Javni naručioci su Republika Srbija, odnosno republički organi, organi autonomne pokrajine,
organi jedinice lokalne samouprave, kao i pravna lica osnovana u cilju zadovoljavanja
potreba u opštem interesu, koje nemaju industrijski ili trgovački karakter, pod uslovom da se
većinski finansiraju iz budžetskih sredstava, da nadzor nad njihovim radom vrši javni
naručilac, ili ukoliko više od polovine članova organa nadzora ili upravljanja tih pravnih lica
imenuje javni naručilac.

Sektorski naručioci su javni naručioci koji obavljaju sektorsku delatnost, privredna društva
koja obavljaju sektorsku delatnost nad kojima javni naručilac može imati, direktno ili
indirektno, preovlađujući uticaj na osnovu svojine, finansijskog udela ili pravila na osnovu
kojih je organizovano, te drugi subjekti na osnovu isključivih ili posebnih prava.