O nama

Naš tim advokata

Advokat Irena Čučilović

Advokat Irena Čučilović

Advokat Vladimir Bojić

Advokat Vladimir Bojić

Saradnik Nevena Reljić

Saradnik Nevena Reljić

Advokat Irena Čučilović

Irena Čučilović rođena je u Kruševcu 1986. godine, gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2011. godine, a 2013. godine je na istom fakultetu odbranila master rad pod nazivom „Načelo slobodne ocene dokaza u krivičnom postupku“. Student je doktorskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, uža naučna oblast – krivično pravo.

Nakon završenog fakulteta, zasnovala je radni odnos u državnom organu, gde je radila na poslovima iz oblasti imovinskog prava, kao i na sistemsko-pravnim i normativnim poslovima. U Imenik advokata Advokatske komore Beograd upisana je 2016-te godine.
Od stranih jezika govori engleski i španski jezik.

U časopisu za krivične nauke Crimen objavila je rad pod naslovom „Udruženi zločinački poduhvat u praksi Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju“.

Advokat Irena Čučilović se pretežno bavi krivičnim i porodičnim pravom, te u ovim oblastima raspolaže značajnim iskustvom, praktičnim i teorijskim znanjem. Zahvaljujući iskustvu, kao i poznavanju zakonskih rešenja, te aktuelnih stavova naše sudske prakse, kao i prakse Evropskog suda za ljudska prava, u krivičnom postupku pomaže klijentima da delotvorno ostvare svoja procesna prava koja su im garantovana Ustavom i Zakonom. Krivični postupak je vrlo osetljiv postupak, u kome često dolazi do kršenja ljudskih prava i osnovnih sloboda okrivljenih, što se u praksi manifestuje na najrazličitije načine – počev od kršenja pretpostavke nevinosti, preko kršenja prava na odbranu ćutanjem, određivanja pritvora čak i onda kada se ista svrha može postići blažom merom ili neprimereno dugog trajanja pritvora, do faktičkog prebacivanja tereta dokazivanja sa tužioca na okrivljenog, čime se dolazi do toga da okrivljeni dokazuje nevinost umesto da tužilac dokazuje krivicu. Branilac nije tu da sudi, već da sasluša okrivljenog, realno sagleda činjenice u konkretnom slučaju, i uz pomoć svog znanja i iskustva, pomogne okrivljenom da donese odluku o tome kako će koncipirati svoju odbranu i na koji način će se braniti u krivičnom postupku.

Porodično pravo reguliše složena i osetljiva pitanja, posebno kada se radi o vršenju roditeljskog prava, zaštiti prava deteta, te zaštiti od nasilja u porodici. Razumevajući svu ozbiljnost i složenost problema zbog čijeg je rešavanja klijent zatražio pravnu pomoć, u vidu pružanja pravnih sveta i u vidu zastupanja pomaže klijentima zaštite svoja prava i interese u porodičnim postupcima. Kada su u pitanju porodični odnosi, posebna pažnja se obraća na zaštitu interesa maloletne dece, koja u praksi često mogu biti žrtve zloupotrebe roditeljskog prava od strane svojih roditelja u postupku razvoda braka.

Naš tim saradnika – eksperata

Ljiljana Paroški Zović

Ljiljana Paroški Zović

Dipl. pravnik, ekspert iz oblasti imovinskog prava sa preko 30 godina iskustva u ovoj oblasti
Milorad Nikolić

Milorad Nikolić

Dipl. pravnik, specijalista za oblast sportskog prava Zamenik direktora FK Partizan
Doc. dr Danica Rajin

Doc. dr Danica Rajin

Profesor ekonomije i računovodstva ekspert za oblast ekonomskih nauka